• Kde nás najdete?

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tento dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady„) popisuje způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní koupelnysatek.cz (dále jen „webové rozhraní„ či „e-shop“). Pojmem „uživatel“ se rozumí každý, kdo vstupuje do e-shopu, využívá objednávkový systém, registruje se či přistupuje do uživatelského rozhraní (účtu), přihlašuje se k odběru obchodních sdělení cestou elektronické pošty, či jiným způsobem využívá webové rozhraní.

 

Správce osobních údajů:

Právnická osoba Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o., se sídlem Velké Zboží 169/VII, 290 01 Poděbrady, identifikační číslo 264 989 79, DIČ CZ26498979 (dále též „správce“ či „provozovatel e-shopu“)

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

 • adresa pro doručování: Kostelní Lhota 44, 289 12 Sadská
 • telefonní číslo/fax: +420 325 599 068
 • telefonní číslo (mobil): +420 730 193 485
 • kontaktní e-mail: eshop@satekmm.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Provozovatel e-shopu nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů tak nebyl provozovatelem e-shopu jmenován.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

​​​​​​​1.1 Právní předpisy upravující správu osobních údajů

 • Nakládání s osobními údaji je správcem prováděno v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

​​​​​​​1.2 K pojmu osobní údaje

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (výčet je demonstrativní):
 • identifikační údaje - např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje - např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • další údaje - např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor), typ internetového prohlížeče, zařízení a operačního systému uživatele, časové údaje o přístupech na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uživatelé webového rozhraní poskytují správci osobní údaje zejména při vyplnění objednávky, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při vytváření uživatelského účtu. Každý jednotlivý uživatel je odpovědný za aktuálnost svých osobních údajů.
 • K použití osobních údajů uživatele správcem pro jiné účely, než pro které byly původně shromážděny, je zapotřebí souhlasu uživatele.
 • Správce využívá osobní údaje, které uživatel poskytl při poptávání, objednávání zboží nebo registraci a užívání uživatelského účtu, pouze po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, právních povinností nebo ochranu svých právních zájmů.
 • Údaje poskytnuté v kontaktním a objednávkovém formuláři správce zpracovává bez výslovného souhlasu uživatele za účelem uzavření a plnění smlouvy, dodání zboží a splnění zákonem stanovených povinností. Může tak činit i na základě oprávněného zájmu pro ochranu svých právních zájmů.
 • Osobní údaje zadané při vytváření uživatelského účtu správce může zpracovávat za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu, a to bez výslovného souhlasu uživatele.
 • Správce může využít e-mailovou adresu uživatele pro zasílání obchodních sdělení týkajících se aktuálně nabízeného zboží, které je obdobné tomu, které si uživatel v minulosti od správce objednal, a to i bez výslovného souhlasu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Uživatel má však právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení.
 • V případě udělení souhlasu uživatelem může správce jeho osobní údaje zpracovávat pro zasílání obchodních sdělení a přímý marketing, a to po dobu trvání souhlasu. Pokud je uživatel mladší 15 let, je nutný souhlas zákonného zástupce. Správce může vyžadovat potvrzení věku uživatele pro ověření.
 • Kontaktní údaje uživatele může správce využívat za účelem zlepšování služeb a zboží a vyhodnocování spokojenosti zákazníků na základě svého oprávněného zájmu. Za tímto účelem využívá službu „Ověřeno zákazníky“ společnosti Heureka Shopping s.r.o., která umožňuje zasílat hodnotící dotazníky e-mailovým adresám uživatelů, kteří s tím vyjádřili souhlas. Dotazník uživatelům zasílá společnost Heureka Shopping s.r.o. po uskutečnění nákupu, a prostřednictvím něj umožňuje uživatelům hodnotit kvalitu služeb a produktů. Zasílání dotazníků může uživatel kdykoliv odmítnout pomocí odkazu v e-mailu.
 • Pokud uživatel udělí výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud webové rozhraní používá uživatelovu e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení či kontrolu a zlepšování poskytovaných služeb a zboží, budou tyto údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, respektive po dobu trvání souhlasu.
 • Během návštěvy a používání webového rozhraní může docházet k získávání a ukládání určitých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Ke zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies dochází na základě souhlasu uživatele udělovaného nastavením v prostředí internetového prohlížeče. K dalšímu zpracování osobních údajů skrze užití souborů cookies může docházet na základě oprávněného zájmu správce či pro účely uzavření a plnění předmětu smlouvy, zajišťování uživatelské podpory, marketingu, zlepšování služeb správce a analýzy chování uživatelů. Více informací o souborech cookies naleznete v článku 5 těchto Zásad.
 • Správce uchovává získané osobní údaje v souladu s výše uvedenými body, nejdéle však po dobu 10 let od udělení souhlasu, nevyžadují-li právní předpis delší dobu uchování.

 

3. PRÁVA UŽIVATELE

 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů správcem má uživatel především tato práva:

 

3.1. Právo na přístup k osobním údajům

 • Uživatel má právo požádat o informaci, zda správce provádí zpracování jeho osobních údajů. Pokud uživatelovy údaje správce zpracovává, má uživatel právo na přístup k těmto osobním údajům, zejména pak k informacím o účelu zpracování, době uložení a příjemcům, kterým budou jeho osobní údaje zpřístupněny.
 • Na uživatelovu žádost mu správce poskytne kopii zpracovávaných údajů. První kopii správce poskytne zdarma, za případné další kopie pak může správce účtovat administrativní poplatek, který nepřevyšuje náklady spojené s jejich vyhotovením a jejich předáním.

 

3.2. Právo na opravu

 • Uživatel má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů, pokud jsou jeho osobní údaje nepřesné nebo neúplné.

 

3.3. Právo vznést námitku proti zpracování

 • Uživatel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky správce přestane uživatelovy osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

3.4. Právo na omezení zpracování

 • Uživatel má právo požadovat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
 • popírá přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a uživatel namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů;
 • již uživatelovy osobní údaje nejsou potřebné pro účely zpracování, ale uživatel je požaduje pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • uživatel vznesl námitku proti zpracování.
 • Při omezení zpracování je správce pouze oprávněn uživatelovy osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s uživatelovým souhlasem nebo ze zákonných důvodů.
 • Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda je správce povinen uživatelově námitce vyhovět.
 • Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 

3.5. Právo na přenositelnost údajů

 • Uživatel má právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve formě, která je strukturovaná, běžně používaná a strojově čitelná, a požádat o jejich předání jinému správci osobních údajů.

 

3.6. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • V případě zpracovávání osobních údajů správcem, kdy jsou tyto zpracovávány jen na základě souhlasu uživatele, se může uživatel kdykoliv obrátit na správce a tento souhlas odvolat, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu správce, telefonicky, písemně na adresu sídla správce, či prostřednictvím odkazu obsaženého v každé e-mailové zprávě, která obsahuje obchodní sdělení.
 • Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním (tzn. odvolání souhlasu nepůsobí retrospektivně).

 

3.7. Právo na výmaz osobních údajů

 • Uživatel má právo požadovat, aby správce jeho osobní údaje smazal, pokud:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • uživatel odvolal souhlas se zpracováním;
 • uživatel vznesl námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 • Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je správce povinen vyhovět uživatelově žádosti.

 

3.8. Uplatnění práv

 • Práva týkající se osobních údajů může uživatel uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů správce. Správce se zavazuje poskytnout veškeré informace, provést potřebné úkony bezodkladně a vycházet uživateli vstříc při plnění realizaci tohoto jeho práva.
 • Pokud však nebude s vyřízením spokojen, popř. nemá zájem danou situaci řešit se správcem, má uživatel v souladu s účinnou legislativou právo obrátit se i bez předchozího projednání se správcem na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), který dohlíží na ochranu osobních údajů.
 • Zejména v případech, kdy se bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů uživatele nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, může se tento obrátit též na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

​​​​​​​4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní i další získávané údaje jsou správcem chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány buď elektronicky pomocí automatizovaného systému, nebo tištěnou formou bez použití automatizace.
 • Ve vymezeném rozsahu pro splnění smlouvy nebo dalších povinností může správce předávat osobní údaje uživatele dalším subjektům, jako jsou dopravci, poskytovatelé cloudových úložišť, správci e-mailových kampaní, společnosti poskytující certifikát „Ověřeno zákazníky“, externí účetní nebo další subjekty, které se podílejí na plnění smlouvy nebo na splnění povinností.
 • V případě potřeby může správce pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Konkrétní informace o tom, kdo přesně zpracovává osobní údaje uživatele, budou uživateli správcem sděleny na základě jeho dotazu.
 • Osobní údaje uživatele nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii, ledaže by to bylo nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takového předávání stanovenými nařízením.

 

​​​​​​​5. SOUBORY COOKIES

 • Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého uživatele webového rozhraní, a slouží k jeho správnému fungování. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé jsou zde pouze pro optimalizaci funkcionality. Uživatel může odmítnout používání cookies změnou nastavení v internetovém prohlížeči.
 • Správce však upozorňuje na eventualitu, že odmítnutím cookies může uživatel ztratit možnost plného využití všech funkcí webového rozhraní.

 

5.1. Druhy využívaných souborů cookies

 • Webové rozhraní využívá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají v zařízení uživatele, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je uživatel nesmaže.
 • Cookies, které webové rozhraní využívá, jsou následující:
 • cookies první strany: Tyto cookies jsou přiřazeny k doméně webu koupelnysatek.cz. Patří sem nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které slouží k uzavírání a plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo na základě souhlasu uživatele. Mohou být buď dočasné nebo trvalé.
 • nezbytné cookies: umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, obvykle neidentifikují uživatele a nezahrnují osobní údaje.
 • výkonnostní cookies: slouží k analýze používání webového rozhraní (např. počet návštěv, doba strávená na stránce atd.). Získané údaje jsou zpravidla anonymní.
 • cookies třetích stran: Tyto cookies jsou přiřazeny k doméně jiné než je doména koupelnysatek.cz, i když se uživatel nachází na tomto webu. Na základě souhlasu uživatele správci umožňují analyzovat web a zobrazovat cílenou reklamu. Zahrnují funkční cookies a cílené a reklamní cookies.
 • funkční cookies: personalizují obsah webového rozhraní prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace atd. Mohou obsahovat a zpracovávat osobní údaje.
 • cílené a reklamní cookies: slouží k zobrazování cílené reklamy na webovém rozhraní i mimo ně. Mohou obsahovat a zpracovávat osobní údaje. Informace o tom, jak uživatel e-shop využívá, mohou být dále sdíleny s partnery správce z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.