• Kde nás najdete?

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, výklad pojmů

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby:

Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o., se sídlem Velké Zboží 169/VII, 290 01 Poděbrady, IČ: 264 989 79, DIČ: CZ26498979 (dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakožto i dalších účinných právních předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://b2b.koupelnysatek.cz/ (dále jen „e-shop“) a v souvislosti a na základě jiného užívání e-shopu.

 • 1.2. Kontaktní adresou pro zákazníky e-shopu, včetně zasílání zboží v případě odstoupení od smlouvy či reklamace v souladu s těmito obchodními podmínkami, je adresa obchodního oddělení prodávajícího:

Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o.

Kostelní Lhota 44

289 12 Sadská

mobilní telefon: +420 730 193 485

telefon/Fax: +420 325 599 068

e-mail: eshop@satekmm.cz

 • 1.3. Veškerá komunikace prováděná v souvislosti s obchodní činností prodávajícího prostřednictvím e-shopu je vedena v českém jazyce.
 • 1.4. Vztahy založené kupní smlouvou a v souvislosti s užíváním e-shopu se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah obsahuje mezinárodní prvek. Tím není dotčena ochrana spotřebitele zakotvená ustanoveními právního řádu, od nichž se nelze v rámci smluvního vztahu odchýlit, a jejichž obsah by se v případě neexistence volby práva jinak použil dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 1.5. Prodávající prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
 • 1.6. Pojmem „spotřebitel“ užívaným v obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě se rozumí fyzická osoba, která jedná při objednávání zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pro ostatní osoby jednající při objednávání zboží je dále užíván termín „podnikatel“. Pro obě skupiny osob je pak užíváno souhrnného označení „kupující“.
 • 1.7. Pojem „strany“ je pak užíván pro prodávajícího i kupujícího.
 • 1.8. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě a obchodních podmínkách se užijí ustanovení uvedená v kupní smlouvě.
 • 1.9. Prodávající má právo změnit znění obchodních podmínek, vč. doplnění či zrušení konkrétních ustanovení; tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek platné a účinné v době objednávky bude kupujícímu zasláno v textové podobě na elektronickou adresu udanou kupujícím prodávajícímu během vytvoření objednávky. Datum počátku platnosti a účinnosti aktuálního znění obchodních podmínek bude vyznačeno na webové prezentaci e-shopu společně s celým jejich zněním.
 • 1.10. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1. Způsob zpracovávání osobních údajů kupujícího prodávajícím, včetně pravidel pro ukládání cookies na zařízení, a dále podmínky zasílání obchodních sdělení, jsou popsány v samostatném dokumentu v sekci „Ochrana osobních údajů“. Prodávající užívá k ochraně osobních údajů zabezpečovací technologie a postupy k zamezení neoprávněného přístupu. Prodávající osobní údaje kupujícího neprodává ani nepronajímá nikomu jinému.

 

3. ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO A UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ E-SHOPU

 • 3.1. E-shop umožňuje kupujícím zřizovat registrací v zákaznickém systému vlastní uživatelské rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) a provádět jeho prostřednictvím objednávání zboží. Registrace a vedení uživatelského účtu jsou bezplatné. Kupující může rovněž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 3.2. Při interakci s prodávajícím prostřednictvím rozhraní e-shopu, zejména pak v rámci registrace uživatelského účtu, jeho užívání a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět všechny zadávané údaje správně a pravdivě, a dále při jakékoliv změně tyto aktualizovat. Údaje udané kupujícím považuje prodávající za správné. Kupující nese odpovědnost za případnou škodu vzniklou zadáním nesprávných či neaktuálních údajů. 
 • 3.3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu či od této odstoupit v případě, že kupující v objednávce uvede zřejmě nepravdivé či nesprávné údaje.
 • 3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zřízen přihlašovacím formulářem a zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „přístupové údaje“). Kupující je povinen ve vztahu k přístupových údajů zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám a chránit je před zneužitím. Není oprávněn je třetím osobám sdělovat a těmto zřizovat přístup k účtu. Kupující nese odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti.
 • 3.5. V případě, že kupující svůj uživatelský účet nepoužije po dobu delší než 12 měsíců, prodávající jej může bez předchozího upozornění zablokovat či zrušit. Stejně tak si vyhrazuje prodávající právo účet zablokovat či zrušit v případě porušení kupní smlouvy či obchodních podmínek kupujícím.
 • 3.6. Provozní doba e-shopu je neomezená, kupující však bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za dočasnou nedostupnost vzniklou v důsledku či v souvislosti s nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob, či v souvislosti s jejich aktualizací, a rovněž v případě zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny). Uživatelský účet i e-shop jako celek tak nemusí být dostupný nepřetržitě.
 • 3.7. Prodávající si vyhrazuje právo poskytovat slevy registrovaným kupujícím při aktivním využívání uživatelského účtu.

 

4. PREZENTACE ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu má pouze informativní charakter a není závazná pro prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.2. V případě uzavírání smlouvy použitím prostředků na dálku, tzn. bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího (např. cestou e-shopu), kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků této komunikace hradí kupující sám. Náklady na tuto komunikaci se neodlišují od základní sazby poskytovatele komunikačních služeb kupujícího.
 • 4.3. Prezentace na e-shopu obsahuje informace o zboží. Součástí webové prezentace jsou ceny jednotlivého zboží, a to včetně DPH a všech souvisejících poplatků – tyto jsou s výjimkou zjevných chyb platné po dobu publikace v e-shopu. V závislosti na vlastnostech zboží, které si kupující může zvolit, se může konečná cena lišit – tato je uvedena v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky.
 • 4.4. Ustanovení 4.3. se nepoužije v případě uzavření kupní smlouvy mezi stranami za individuálně sjednaných podmínek.
 • 4.5. Součástí prezentace na e-shopu a objednávkového formuláře jsou informace o způsobech dopravy zboží, času dodání a nákladech spojených s balením a dodáním. Uvedené informace jsou platné pro účely doručování na území České republiky a v případě zasílání zboží do zahraničí mohou být stanoveny odlišně.
 • 4.6. Objednávka zboží je realizována kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu. Stisknutím tlačítka „KOUPIT“ v prostředí e-shopu je zboží přesunuto do tzv. „Košíku“, kde si kupující dále zvolí dodací adresu a způsob dopravy a platby. Následně se tlačítkem „Přejít k objednávce“ přesune k sumarizaci své objednávky včetně konečné ceny za zboží a zvoleného způsobu dopravy a platby, odkud je možné v případě předchozího chybného či nepravdivého zadání vrátit se do předchozí části objednávkového formuláře a údaje opravit. Závazná objednávka zboží vzniká odsouhlasením obchodních podmínek a stiskem tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“. Tento úkon je považován za návrh na uzavření kupní smlouvy dle § 1731 občanského zákoníku ze strany kupujícího.
 • 4.7. Odesláním objednávky kupující výslovně potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami. Vyjádřením souhlasu s obchodními podmínkami kupující současně potvrzuje, že si je vědom toho, že obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že si obchodní podmínky přečetl ještě před odesláním objednávky.
 • 4.8. O úspěšně odeslané objednávce informuje prodávající kupujícího zasláním automatizované odpovědi elektronickou poštou na e-mailovou adresu udanou kupujícím – automatizovaná odpověď neznačí přijetí nabídky dle § 1731 občanského zákoníku, za tímto účelem prodávající zasílá zprávu elektronickou poštou dle bodu 4.9. Za účelem případného upřesnění či v případě, že prodávající vyžaduje s ohledem na charakter objednávky potvrzení objednávky ze strany kupujícího, či v případě momentální nedostupnosti zboží též za účelem sdělení informace o vhodné a dostupné alternativě k poptávanému zboží, si prodávající vyhrazuje v případě potřeby právo kontaktovat kupujícího s využitím jím poskytnutých kontaktních údajů.
 • 4.9. Kupní smlouva je uzavřena doručením výslovné akceptace objednávky ze strany prodávajícího, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu udanou kupujícím. V případě, že kupující zvolí možnost platby předem, je kupní smlouva uzavřena okamžikem připsání platby za zboží na účet prodávajícího.
 • 4.10. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

5. CENA, DOPRAVA A  DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 5.1. K úhradě zboží, které je předmětem kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu, může kupující použít ty způsoby, které mu prodávající nabízí v rámci objednávkového formuláře v části před závazným potvrzením objednávky (tedy před stiskem tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“). Stejným způsobem jsou kupujícímu sděleny nabízené způsoby dopravy zboží. V této části objednávkového formuláře jsou kupujícímu sděleny rovněž náklady na konkrétní způsoby platby a dopravy. Tyto náklady je kupující povinen zaplatit společně s kupní cenou zboží.
 • 5.2. Ustanovením 5.1. není dotčeno právo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím s odlišnými podmínkami po vzájemné dohodě.
 • 5.3. V případě, že prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, informuje o tom kupujícího před uzavřením kupní smlouvy telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty na adresu udanou kupujícím.
 • 5.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • 5.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle faktury zaslané prodávajícím elektronickou poštou kupujícímu a zboží je prodávajícím odesíláno až po uhrazení platby a připsání příslušné částky na účet prodávajícího; v případě marného uplynutí lhůty splatnosti ve faktuře a neuhrazení bezhotovostní platby ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Není-li splatnost faktury uvedena, řídí se strany občanským zákoníkem.
 • 5.6. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Takovým odůvodněním je zejména absence potvrzení objednávky kupujícím na výzvu prodávajícího dle bodu 4.8. obchodních podmínek. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 5.7. Pokud prodávající nestanoví jinak, jednotlivé slevové akce poskytované prodávajícím kupujícímu nelze v rámci jedné objednávky kombinovat.
 • 5.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu), a tuto mu zašle elektronickou poštou na adresu udanou kupujícím.
 • 5.9. Kupující je při převzetí zboží od přepravce povinen překontrolovat stav obalů a v případě porušení či jiných závad tyto bez prodlení oznámit přepravci, přičemž v případě, kdy stav obalů a předávaného zboží nasvědčuje neoprávněnému otevření dané zásilky, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
 • 5.10. V případě využití prostředku dopravy na zvláštní přání kupujícího, který prodávající standardně nenabízí, přechází nebezpečí s tím spjatá a případné dodatečné náklady na kupujícího. Stejně tak má kupující povinnost uhradit prodávajícímu náklady na opakované doručování způsobené překážkami na straně kupujícího.
 • 5.11 V případě, že prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, a tato je podmíněna minimální celkovou výší kupní ceny v kupní smlouvě, přičemž v důsledku částečného či úplného odstoupení od smlouvy dojde ke snížení kupní ceny pod tuto hranici, zaniká kupujícímu právo na dopravu zboží zdarma. V tomto případě je kupující povinen doplatit náklady na balení a dopravu ve stejné výši, jako kdyby byla objednávka od počátku učiněna v tom rozsahu, v jakém nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy.
 • 5.12. V případě platby předem a osobním odběru v provozovně prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo ověřit totožnost osoby kupujícího.

 

6. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 6.1. Spotřebitel může od smluv uzavřených na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů, a to souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě se smlouva od počátku ruší. Důvody odstoupení od smlouvy nemusí spotřebitel uvádět. Lhůta pro odstoupení počíná běžet okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo převezme:
 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 • 6.2. Během této lhůty se může spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě poškození zboží způsobeného nakládáním kupujícího se zbožím v rozporu s tímto odstavcem je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 • 6.3.Odstoupení od smlouvy činí spotřebitel jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. K takovému prohlášení může spotřebitel užít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím nebo tak učinit prostřednictvím formuláře vlastního s uvedením údajů umožňujících prodávajícímu individuální identifikaci smlouvy, od níž odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu obchodního oddělení uvedenou v bodě 1.2 těchto obchodních podmínek, na adresu sídla prodávajícího či na jeho adresu elektronické pošty.
 • 6.4. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení zašle zboží, a to kompletní a bez známek opotřebení či poškození, na adresu obchodního oddělení prodávajícího Kostelní Lhota 44, 289 12 Sadská, pokud se strany nedohodnou jinak.
 • 6.5. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli, které od něho na základě smlouvy přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než vrácené zboží obdrží nebo spotřebitel prokáže odeslání zboží prodávajícímu, a to podle toho, co nastane dříve. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu nese spotřebitel.
 • 6.6. V případě, že v průběhu uzavírání kupní smlouvy na dálku spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy nabízený prodávajícím, prodávající nemusí vracet spotřebiteli jím zaplacené náklady na dodání zboží ke spotřebiteli ve výši, která převyšuje nejlevnější prodávajícím nabízený způsob dodání.
 • 6.7. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nese spotřebitel. V případě, že zboží nebude možné vrátit obvyklou poštovní cestou, prodávající o tom spotřebitele informuje před uzavřením smlouvy – v opačném případě hradí dané náklady prodávající.
 • 6.8. V případě, že v průběhu uzavírání kupní smlouvy na dálku spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy nabízený prodávajícím, prodávající nemusí vracet spotřebiteli jím zaplacené náklady na dodání zboží ke spotřebiteli ve výši, která převyšuje nejlevnější prodávajícím nabízený způsob dodání.
 • 6.9. Za okolností, za kterých má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo rovněž kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to do doby odeslání zboží spotřebiteli. Pokud tak učiní, a kupující již prodávajícímu uhradil kupní cenu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu na účet určený kupujícím bezhotovostní platbou.
 • 6.10. V případě, že v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytne prodávající kupujícímu dárek, předmětná darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou - pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva zaniká. V případě, že kupující již převzal zboží z kupní smlouvy, je společně s ním povinen vrátit prodávajícímu i dárek.
 • 6.11. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže v zákonné čtrnáctidenní lhůtě bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o:
 • poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 • dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 • ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 • dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • 7.1. Prodávající neodpovídá za vadu zboží, kterou způsobí kupující užíváním tohoto zboží při výkonu své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání.
 • 7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za bezvadný stav zboží při převzetí, zejména pak za stav odpovídající popisu zboží, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem. Dále že je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a že je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • 7.3.Prodávající dále odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy,

ledaže prodávající spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozorní na odchylku v některé vlastnosti, a kupující s touto odchylkou vyjádří výslovný souhlas.

 • 7.4. Prodávající neodpovídá za poškození zboží a kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním není vadou.
 • 7.5. Za opotřebení se rovněž nepovažuje opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání u použité věci.
 • 7.6. V případě výskytu vad způsobených nesprávnou montáží či instalací prováděných prodávajícím či na jeho odpovědnost, nebo při nesprávné montáži či instalaci prováděné spotřebitelem, kdy vada byla zapříčiněna nedostatkem v návodu dodávaném prodávajícím, nese odpovědnost za tyto vady prodávající.
 • 7.7. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku může spotřebitel u prodávajícího vytknout vadu, která se na zboží projeví nejpozději do dvou let od jeho převzetí (v případě koupě použité věci si strany mohou tuto lhůtu zkrátit až na jeden rok). Výše uvedené lhůty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 • 7.8. Vadu věci může spotřebitel požadovat po prodávajícím odstranit dle své volby buď formou dodání nové věci bez vad, nebo v podobě opravy věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Při posuzování vady se zohledňuje především její význam, hodnota, kterou by věc měla bez vady, a také možnost odstranění vady jiným způsobem bez významných obtíží pro spotřebitele. Pokud je odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu věci bez vady, může prodávající odmítnout vadu odstranit.
 • 7.9. Po vytknutí vady tuto prodávající odstraní v přiměřené době a způsobem, který spotřebiteli nezpůsobí značné obtíže. Při odstranění vady se bere v úvahu povaha věci a účel, pro který byla zakoupena. Náklady na převzetí věci k opravě nese prodávající. Pokud převzetí vyžaduje demontáž věci, a její montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci před projevením se vady, prodávající zajistí demontáž vadné věci a opětovnou montáž opravené nebo nové věci, nebo uhradí související náklady.
 • 7.10. Odmítne-li prodávající vadu odstranit nebo jí neodstraní v souladu s bodem 7.9 podmínek, či pokud se vada projeví opakovaně nebo ji lze považovat za podstatné porušení kupní smlouvy, či je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • 7.11. Je-li vada věci nevýznamná, spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu bodu 7.10. obchodních podmínek – avšak má se za to, že vada není nevýznamná, neprokáže-li se opak. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy prodávající vrátí kupní cenu spotřebiteli bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zpět věc, nebo poté, co spotřebitel prokáže, že věc již odeslal. 
 • 7.12. Spotřebitel má právo uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího. V případě, že k opravě je určena jiná osoba, která je buď v místě prodávajícího nebo blíže ke spotřebiteli, spotřebitel právo z vadného plnění uplatní u toho, kdo je určen k provedení opravy. V ostatních případech je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
 • 7.13. Pokud není k provedení opravy určena jiná osoba, prodávající přijímá reklamované zboží na adrese obchodního oddělení: Kostelní Lhota 44, 289 12 Sadská, tel./fax +420 325 599 068, mobilní tel. +420 730 193 485. Jak prodávající, tak i jiné osoby určené k provedení opravy, jsou povinni kupujícímu poskytnout písemné potvrzení o reklamaci, ve kterém uvedou datum podání reklamace, její obsah, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje kupujícího pro další komunikaci ohledně vyřízení reklamace.
 • 7.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě uplynutí této lhůty může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • 7.15. Prodávající, jakožto i jiné osoby určené k provedení opravy, jsou povinny vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy. Potvrzení musí obsahovat údaj o době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace písemné odůvodnění, proč k zamítnutí došlo.

 

8. VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ KUPUJÍCÍCH, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • 8.1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či formou písemného styku, pro který je kontaktní adresou adresa obchodního oddělení uvedená v bodě 1.2 těchto obchodník podmínek, popř. sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
 • 8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy.
 • 8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 8.4. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. Při zániku závazků z kupní smlouvy nedochází k zániku práva na splnění již vzniklých závazků a dluhů. Stejně tak nezaniká právo na úhradu smluvní pokuty či úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smluvní povinnosti ani jiných ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku závazků z kupní smlouvy (např. ujednání o způsobu řešení sporů). V případě zajištění dluhu z kupní smlouvy je zánikem závazku z ní toto zajištění nedotčeno.
 • 9.2. Postoupení jakékoliv pohledávky vůči prodávajícímu ze strany kupujícího na třetí osobu je podmíněno předchozím písemným souhlasem.
 • 9.3. Uplatnění zadržovacího práva kupujícím vůči zboží prodávajícího k zajištění své pohledávky je vyloučeno.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 24.05.2024.